Jonna Bornemark – Livsdränering i mätbarhetens tidsålder, del 1

Det omätbaras renässans?
– En uppgörelse med pedanternas världsherravälde –

Jonna Bornemark (filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola) gör med sin nya bok ”en passionerad uppgörelse med en kultur som håller på att offra sin själ på vägandets och mätandets torftiga altare. Med hjälp av tre renässansfilosofer söker hon få syn på grunden till det hetsiga mätande som idag suger musten ur människor som jobbar med människor.

Med filosofins hjälp vill hon belysa en samhällsutveckling som hon menar är skadlig och erbjuda alternativa tankesätt, en praktik hon ägnat sig åt som filosof såväl inom som utanför universitetets ramar, som en av de få publika filosofer vi har. Här grundar hon sina teorier om mätbarhetens begränsande kraft på tre renässansfilosofer: Nicholas Cusanus (1401–1464), Giardono Bruno (1548–1600) och René Descartes (1596–1650). Två rätt så okända tänkare, samt en filosofihistorisk gigant som Bornemark delvis omtolkar, eller i alla fall väljer att läsa utifrån ett annat perspektiv än det som fokuserar på hans klassiska dualism mellan kropp och själ och som i så stor utsträckning präglat den västerländska moderniteten.” (Jenny Aschenbrenner-SvD – läs hela artikeln här: svd.se/krav-pa-mat… )